Impormasyon para sa mga dayuhang residente at bisita
★Ang Osaka Information Service para sa mga Dayuhang Naninirahan sa Osaka


 Ang Osaka Information Service (OIS) ay gumagamit ng 9 na wika upang makapagbigay ng
 impormasyon at payo tungkol sa araw-araw na pamumuhay at iba-ibang paksa. Maaaring dumalaw ng
 personal, tumawag, mag-fax o mag-e-mail.
 *Libre at kompidensyal ang pagkokonsulta.

Wika Ingles, Intsik, Koreyano, Portuges, Kastila, Biyetnamis, Filipino, Thai , Hapon
Oras 9:00-17:30 Lunes-Biyernes (maliban sa pistang opisyal ng bansang Hapon)12:15-13:00 (Tanghalian)
Direksyon Osaka Foundation of International Exchange, 5th Floor, MyDome Osaka, 2-5 Hommachibashi, Chuo-ku, Osaka
Direktong Telepono 06-6941-2297
FAX 06-6966-2401 ※Ingles at Hapon lamang
E-mail jouhou-c@ofix.or.jp ※Ingles at Hapon lamang