สารบัญ คู่มือการใช้ชีวิตในจังหวัดโอซาก้า


ดัชนีแต่ละจุดประสงค์ ⇒Print Out All Pages【PDF 6,755kb】

Ⅰ.การรับสถานการณ์ฉุกเฉินและหน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำ Print Out【PDFFile】
1. รายชื่อสถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉินประจำครอบครัว
2. สถานการณ์ฉุกเฉิน (เพลิงไหม้ / ป่วยกระทันหัน / อาชญากรรม)
เพลิงไหม้, ป่วยหรือบาดเจ็บกระทันหันต่าง ๆ, ความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม, โทรแจ้งเหตุ, และตำแหน่งของร่างกาย
3. การเตรียมพร้อมสำหรับภัยธรรมชาติ
ไต้ฝุ่น, แผ่นดินไหว, การรับฟังข่าวสารภัยธรรมชาติ, สถานที่หลบภัย
Ⅱ. สุขภาพและการรักษาพยาบาล Print Out【PDFFile】
1. การรักษาพยาบาล (การใช้สถานพยาบาล)
การรักษาพยาบาลที่ญี่ปุ่น, สถาบันการแพทย์, การพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล, โรงพยาบาลที่เข้าใจภาษาต่างประเทศ, ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บตอนกลางคืนและวันหยุด
2. การประกันการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพพลเมืองและการประกันเพื่อรับการดูแลและพยาบาล ฯลฯ)
ประกันการรักษาพยาบาลของญี่ปุ่น, ประกันสุขภาพพลเมือง, ระบบการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระยะปลาย, การประกันเพื่อรับการดูแล และพยาบาล
3. การควบคุมดูแลสุขภาพ
สถานีอนามัย, ศูนย์อนามัยของเทศบาล (การรักษาโรคและสุขภาพ)
Ⅲ. การใช้ชีวิตและที่อยู่อาศัย Print Out【PDF File】
1. การหาบ้าน
สมัครไปยังบ้านที่ทางจังหวัดเป็นผู้จัดสรร、บ้านจัดสรรของรัฐอื่นๆ、หาบ้านเช่าของเอกชน
2. การย้ายบ้านและการกลับประเทศ
ขั้นตอนการเดินเรื่องย้ายออกจากที่อยู่เก่า、เมื่อย้ายเข้ามาอยู่ที่ที่อยู่ใหม่แล้ว、เมื่อกลับประเทศ
3. น้ำประปา
วิธีการขอใช้น้ำประปา、ค่าน้ำประปา、ข้อควรระวังตอนฤดูหนาว
4. ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าของญี่ปุ่น, การขอสมัครขอใช้ไฟฟ้า, การจ่ายค่าไฟฟ้า, ใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้า / ใบเสร็จ
5. การขอใช้แก๊ส
ชนิดของแก๊ส, แก๊สรั่ว, ใบแจ้งปริมาณการใช้แก๊ส / ใบเสร็จ
6. ขยะ
วิธีการทิ้งขยะ, และการทิ้งขยะอื่นๆ
7. วิธีการทิ้งขยะ, และการทิ้งขยะอื่นๆ
การคบกับคนญี่ปุ่น、การคบกับเพื่อนบ้าน
8. เมื่อเดือดร้อนจากการใช้ชีวิตประจำวัน
Ⅳ. ระบบสถานะภาพการพำนัก、ระบบทะเบียนบ้านชาวต่างชาติ、การสมรส・การหย่า   ⇒ Print Out【PDF File】
1. บัตรพำนัก (ไซริวการ์ด)
การทำบัตรพำนัก (ไซริวการ์ด), การดำเนินเรื่องที่ทำการเขตเทศบาล, การดำเนินเรื่องที่กองตรวจคนเข้าเมืองประจำท้องถิ่น, ทะเบียนบ้านของชาวต่างชาติ
2. ระเบียบการเกี่ยวกับการพำนัก
การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีก(กรณีออกนอกประเทศญี่ปุ่นชั่วคราว)、การต่อระยะเวลาพำนักอยู่、การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนัก、การอนุญาตให้ทำกิจกรรมนอกสถานะ
3. การสมรส
การสมรสระหว่างชาวญี่ปุ่นกับชาวต่างชาติ, การสมรสของบุคคลที่ถือสัญชาติต่างประเทศทั้งคู่, การขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนัก, การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัตรพำนัก (ไซริวการ์ด), การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
4. การหย่าร้าง
การหย่าร้าง、กรณีไม่ต้องการหย่าร้าง、สถานะวีซ่าหลังการหย่าร้าง、การเปลี่ยนรายละเอียดในทะเบียนคนต่างด้าว
5. การเสียชีวิต
การแจ้งเสียชีวิต, การฌาปณกิจ
Ⅴ. การจราจร Print Out【PDF File】
1. การคมนาคม
รถไฟ (JR, รถไฟเอกชน, รถไฟใต้ดิน), รถโดยสารประจำทาง, แท็กซี่, ลืมของไว้ในรถไฟ / รถโดยสารประจำทาง / รถแท็กซี่
2. รถจักรยาน
การซื้อรถจักรยาน, การจอดรถจักรยาน, กรณีถูกขโมยรถจักรยาน,ไม่เก็บรถจักรยานที่จอดทิ้งไว้มาใช้,กฎจราจร
3. ใบอนุญาตขับขี่
ใบอนุญาตขับขี่สากล、การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถต่างประเทศ、การได้รับใบอนุญาตขับรถของญี่ปุ่นใหม่、 การแปลใบอนุญาตขับรถของต่างประเทศ、กฎจราจรของญี่ปุ่น
4. ตัวหนังสือคันจิและป้ายที่พบเห็นตามถนนหนทาง
Ⅵ. การตั้งครรภ์ / การคลอดบุตร / การเลี้ยงดูบุตรและการศึกษา Print Out【PDF File】
1. การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
การตั้งครรภ์, ค่าใช้จ่าย, การช่วยเหลือระหว่างตั้งครรภ์, การคลอด
2. การเลี้ยงดูบุตร
การเลี้ยงดูบุตรที่ญี่ปุ่น、การบริการโดยเอกชน、ศูนย์สนับสนุนครอบครัว (Family Support Center)、ระบบเงินช่วยเหลือสำหรับเด็ก
3. การรักษาพยาบาลและสุขอนามัยสำหรับเด็กและทารก
การรักษาพยาบาลสำหรับเด็กทารก、การฉีดวัคซีน、การตรวจสุขภาพ、ค่ารักษาพยาบาลของเด็กทารก
4. ระบบการศึกษาญี่ปุ่น
การศึกษาภาคบังคับ、หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ、การส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเด็กและนักเรียน、 อาหารกล่อง (เบนโต)、ระบบช่วยเหลือการเรียน
Ⅶ. ข่าวสาร・สื่อสาร  Print Out【PDF File】
1. โทรศัพท์
การขอติดตั้งโทรศัพท์ใหม่, วิธีจ่ายค่าโทรศัพท์, การติดต่อสอบถาม / การบริการโทรศัพท์
2. โทรศัพท์มือถือ
3. วิธีการโทรศัพท์ไปต่างประเทศ
4. สื่อสาร
สถานีโทรทัศน์, วิทยุ, อินเตอร์เน็ต, หนังสือพิมพ์และนิตยสาร, หอสมุดที่มีหนังสือและนิตยสารภาษาต่างประเทศ
Ⅷ. แรงงาน、ภาษี、การส่งเงินไปต่างประเทศ   ⇒ Print Out【PDF File】
1. การหางานทำ
จะหางานได้อย่างไร、การหางานของเนักศึกษาต่างชาติหลังจบการศึกษา、การหางานที่ต้องใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาญพิเศษ
2. แรงงาน
เงื่อนไขด้านแรงงาน, มาตรฐานเกี่ยวกับแรงงาน, สำนักควบคุมมาตรฐานแรงงาน, อุบัติภัยจากการทำงาน, หน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำ, ประกันช่วยเหลือกรณีที่ตกงาน
3. ภาษี
วิธีจ่ายภาษี、ประเภทภาษี
4. ธนาคารและการส่งเงินไปต่างประเทศ
ธนาคาร (กิงโค)、ไปรษณีย์ (ยูบิงเคียวคุ)、การส่งเงินไปต่างประเทศ
5. เงินบำนาญ 
ประกันบำนาญสวัสดิการลูกจ้าง, ประกันบำนาญพลเมืองแห่งชาติ, เงินชดเชยเมื่อออกจากประกัน
Ⅸ. ภาคผนวก  Print Out【PDF File】
1. รายชื่อองค์การสัมพันธ์
จังหวัดโอซาก้า / เมืองหรือเทศบาลในจังหวัดโอซาก้าและที่ว่าการเขต, องค์กรของประเทศ, รายชื่อสมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศในจังหวัดโอซาก้า
2. หน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำเป็นภาษาต่างประเทศ
3. การรักษาพยาบาลและสุขอนามัย
รายชื่อคลีนิคฉุกเฉินตอนกลางคืนและวันหยุด、รายชื่อสถานีอนามัย、รายชื่อศูนย์อนามัย(สุขภาพ)
4. แรงงาน
รายชื่อฮัลโหลเวิร์คที่อยู่ในโอซ่าก้า、หน่วยบริการหางานของบุคคลต่างชาติ、รายชื่อสำนักงานควบคุมมาตรฐานแรงงาน
5. รายชื่อสถานกงสุล(เขตคันไซ)และสถานทูต
สถานกงสุลใหญ่และสถานกงสุลที่อยู่ในเขตคันไซ, สถานทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่อยู่ในญี่ปุ่น

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
คู่มือเล่มนี้เขียนแนะนำเฉพาะหัวข้อที่คิดว่าเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ หรือทำงานและเลี้ยงดูบุตรในจังหวัดโอซาก้า
เนื้อหาเป็นข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2016
ข้อความที่อธิบายเป็นการแนะนำโดยสังเขป ส่วนรายละเอียดจำเป็นต้องติดต่อสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้นๆ
การติดต่อสอบถามถ้าไม่ได้ระบุภาษาไว้จะมีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น กรุณาให้ผู้ที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ ช่วยติดต่อให้


กิจการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่ง