★ Những Điều Cần Thiết cho cuộc sống ở Osaka

Hướng dẫn về cuộc sống cho những người nước ngoài sống tại Osaka
 Có thể tải về được (File PDF)
 (10 ngôn ngữ)
(Ấn bản tháng 10 năm 2018)